VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-       Dann IT:              de gebruiker van de algemene voorwaarden;

-       Dann IT:              Dann IT software development;

-       Opdrachtgever:     de wederpartij van Dann IT.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dann IT en een opdrachtgever waarop Dann IT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dann IT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Indien één of meerdere bepalingen niet, danwel niet meer rechtsgeldig zijn c.q. worden, blijven de overige bepalingen in stand.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. Deze versie is herkenbaar aan het versie nummer van de voorwaarden hetwelk tevens vermeld is op offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen.

 5. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de site van Dann IT
Artikel 3. Offertes
 1. De door Dann IT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Dann IT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Dann IT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dann IT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dann IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dann IT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dann IT zijn verstrekt, heeft Dann IT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Dann IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dann IT is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Dann IT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn van tenminste 14 dagen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dann IT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dann IT de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dann IT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van lid 3 zal Dann IT geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Dann IT zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Dann IT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dann IT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 3. Dann IT behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Opzegging onderhoudsovereenkomst

Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen te aller tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
 1. De vorderingen van Dann IT op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  -     na het sluiten van de overeenkomst aan Dann IT ter kennis gekomen omstandigheden geven Dann IT
        goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  -     indien Dann IT de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
        stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 2. In de genoemde gevallen is Dann IT bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
  Dann IT schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dann IT.

 2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Dann IT worden klachten niet gegrond verklaard.

 3. Indien een klacht gegrond is, zal Dann IT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dann IT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 12. Honorarium
 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dann IT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 6. Indien Dann IT met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dann IT niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Dann IT mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Dann IT kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
Artikel 13. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Dann IT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  Facturering vind voor 50% (de helft) plaats reeds bij de eerste aanzet van de page. Pas na betaling van deze factuur worden de werkzaamheden hervat.

 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Dann IT en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dann IT onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Incassokosten
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  -     over de eerste EUR 450: 15%
  -     over het meerdere tot EUR 680: 10%
  -     over het meerdere tot EUR 1135: 8%
  -     over het meerdere tot EUR 4540: 5%
  -     over het meerdere 3%

 2. Indien Dann IT aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien Dann IT aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Bij aanpassing of verandering van geleverde produkten door anderen dan Dann IT vervalt alle aansprakelijkheid.

 2. De aansprakelijkheid van Dann IT, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dann IT beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dann IT of haar ondergeschikten.

 6. Dann IT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 16. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  Dann IT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dann IT niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 2. Dann IT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dann IT haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dann IT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dann IT niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien Dann IT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 17. Geschillenbeslechting
 1. De rechter in de woonplaats van Dann IT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dann IT het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering of het aanhangig maken van een geschil vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.
Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Dann IT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.

 

II DETACHERINGSWERKZAAMHEDEN

Artikel 19. Toepasselijkheid Algemene Bepalingen

Voor detacheringswerkzaamheden zullen behalve onderstaande bepalingen ook gelden de hiervoor vermelde "Algemene Bepalingen" (I), tenzij een algemene bepaling met een detacheringsbepaling in strijd komt. In dat geval zal de detacheringsbepaling voorrang hebben.

Artikel 20. Aanwijzingen en verlof
 1. De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van werkzaamheden bijzondere aanwijzingen aan personeel van Dann IT kunnen geven met het oog op het gewenste resultaat.

 2. Het personeel van Dann IT zal verlofdagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

 3. De aanwijzingen kunnen niet inhouden het verrichten van werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij Dann IT daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Artikel 21. Prijs
 1. De opdrachtgever zal aan Dann IT een bij schriftelijke overeenkomst afgesproken vergoeding voor de in het kader van de detachering bestede tijd betalen. Het overeengekomen bedrag kan iedere zes maanden worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkende brief van Dann IT aan de opdrachtgever. Deze brief wordt verstuurd tenminste 4 weken voordat de wijziging zal gelden.

 2. Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkdag van 8 uur in een normale werkweek van 5 dagen. Het uurtarief is ook gebaseerd op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland zal een bijzonder uurtarief en eventuele onkostenvergoeding worden overeengekomen.

 3. De opdrachtgever kan van personeel van Dann IT verlangen redelijke onkosten te maken; de opdrachtgever zal die onkosten stipt aan het personeel van Dann IT vergoeden.
Artikel 22. Facturering

Dann IT zal voor de verrichte diensten facturen aan de opdrachtgever sturen waarin werkzaamheden in perioden van een maand in rekening worden gebracht.

Artikel 23. Geheimhouding en resultaten
 1. Dann IT zal steeds op eerste verzoek alle in het kader van een overeenkomst verkregen gegevens en resultaten aan de opdrachtgever afgeven.

 2. Dann IT zal alle informatie, waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is, vertrouwelijk behandelen.

 3. De opdrachtgever zal bescheiden en informatie over personeel van Dann IT niet zonder toestemming van de betrokkenen aan derden openbaren, behalve indien daartoe de noodzaak bestaat krachtens dwingend recht.
Artikel 24. Omgeving
 1. De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen in de ruimten waarin en aan de zaken waaraan of waarmee personeel van Dann IT werkt of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken van Dann IT zijn.

 2. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat personeel van Dann IT onbelemmerd de overeengekomen werkzaamheden zal kunnen verrichten. De opdrachtgever zal voldoen aan redelijke verzoeken van personeel van Dann IT.

 3. De opdrachtgever zal Dann IT onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden laten verrichten. Tijdelijke onmogelijkheid daartoe (bijvoorbeeld door stillegging van het werk) heft de verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs niet op, ook al worden geen werkzaamheden verricht. Partijen zullen alsdan evenwel in onderling overleg trachten de schade van de opdrachtgever te beperken.
Artikel 25. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan het uitvallen van een werknemer van Dann IT, dan wel een ingehuurde werknemer tengevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

 2. Indien Dann IT door het uitvallen van een werknemer, danwel ingehuurde werknemer van haar niet in staat is de werkzaamheden ongestoord voort te zetten, zal zij haar best doen uit eigen bestand een andere geschikte werknemer te vinden om de werkzaamheden te laten voortzetten. Dann IT is evenwel niet aansprakelijk voor het moeten opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer, danwel ingehuurde werknemer van Dann IT bij overmacht.
Artikel 26. Urenverantwoording en klachten
 1. De opdrachtgever zal het resultaat van de door het personeel van Dann IT verrichte diensten tenminste eenmaal per maand controleren.

 2. De door personeel van Dann IT bestede tijd zal door de betreffende werknemer worden aangetekend op maandstaten, welke de opdrachtgever bij overlegging direct voor akkoord zal ondertekenen. De opdrachtgever ontvangt een kopie van deze staat. Ondertekening van de maandstaat impliceert dat het werk als deugdelijk wordt beschouwd. Bezwaren tegen de opgevoerde tijd zal de opdrachtgever
  schriftelijk bij overlegging op de maandstaat aantekenen. Indien de opdrachtgever zonder schriftelijk bezwaar te maken weigert c.q. nalaat de maandstaat binnen 5 dagen te ondertekenen geldt deze als aanvaard. Bij facturering zal worden uitgegaan van de maandstaten.

 3. De opdrachtgever zal binnen drie werkdagen nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Dann IT klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van Dann IT c.q. schade veroorzaakt door een werknemer van Dann IT.

 4. Indien een klacht tengevolge van het vorige lid naar het oordeel van Dann IT terecht is, zal Dann IT een andere, geschikte werknemer mogen plaatsen om de werkzaamheden alsnog en deugdelijk te laten verrichten. Is dat voor Dann IT redelijkerwijze niet mogelijk dan kan Dann IT de overeenkomst schriftelijk ontbinden en de in het kader van de schade of ongeschiktheid door de opdrachtgever betaalde bedragen terugstorten zonder tot iets anders verplicht te zijn, tenzij aansprakelijkheid bestaat krachtens dwingend recht.

 

III LEVERING VAN SOFTWARE

Artikel 27. Toepasselijkheid Algemene Bepalingen

Voor levering van zaken en software zullen behalve onderstaande bepalingen ook gelden de hiervoor vermelde "Algemene Bepalingen" (I), tenzij een algemene bepaling met levering van zaken en software in strijd komt. In dat geval zal de bepaling onder "Levering van zaken en Software" voorrang hebben.

Artikel 28. Levertijd
 1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de veronderstelling van tijdige levering van de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen, zaken en gegevens.

 2. De levertijd wordt door Dann IT zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar is uitdrukkelijk niet bindend.

 3. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  -     de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
  -     de dag van de ontvangst door Dann IT van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke
        bescheiden, gegevens, toestemming, aanbetaling e.d.

 4. Indien vertraging ontstaat tengevolge van de omstandigheden, bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd, als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalings- of afnameverplichting, voortvloeiende uit enige met Dann IT gesloten overeenkomst, zal tenminste de levertijd voor de duur daarvan worden geschorst, onverminderd de andere rechten van Dann IT.

 6. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze ter verzending of ter afhalen op of ter installatie vanaf het kantoor of een daartoe door Dann IT aangewezen plaats gereed zijn en de opdrachtgever dat schriftelijk of mondeling is medegedeeld.

 7. Overschrijding van de levertijd tot een termijn van 31 dagen nadat de opdrachtgever Dann IT na het verstrijken van de opgegeven leveringsdatum schriftelijk tot levering heeft gesommeerd, geeft de opdrachtgever niet het recht op opschorting of niet-nakoming van zijn aandeel in deze overeenkomst, noch in een andere met Dann IT gesloten overeenkomst, noch op schadevergoeding.

 8. Overschrijding van de levertijd met een termijn van 31 dagen of meer na schriftelijke sommatie tot levering door de opdrachtgever geeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Dann IT kenbaar te maken. Schadevergoeding is Dann IT niet verschuldigd. Eventueel door de opdrachtgever betaalde bedragen zullen door Dann IT alsdan worden teruggestort.
Artikel 29. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van het uit hoofde van de overeenkomst geleverde gaat eerst op de opdrachtgever over, nadat de vorderingen van Dann IT op de opdrachtgever terzake van de door Dann IT aan hem krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, c.q. terzake van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden c.q. terzake van tekort schieten door de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan.

 2. Alle kosten en schade, vallende op of belopen door de zaken, gedurende de periode dat de eigendom nog niet is overgegaan, komen ten laste van de opdrachtgever.

 3. Dann IT is te allen tijde bevoegd haar eigendom of eigendommen tot zich te nemen, in het bijzonder indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan wel vermoedelijk niet in staat of bereid is of zal zijn om te betalen. De opdrachtgever verleent Dann IT hierdoor reeds zijn toestemming daarvoor. Ingeval van terugname crediteert Dann IT aan de opdrachtgever de inkoopwaarde onder aftrek van het bedrag dat de
  waardedaling van de zaak aangeeft. Het verschil met het oorspronkelijke factuurbedrag moet onverwijld door de opdrachtgever worden betaald.

 4. De opdrachtgever zal zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen brand, beschadiging en diefstal verzekeren. Zijn aanspraken terzake draagt hij op eerste verzoek aan Dann IT over.

 5. Bezwaring en vervreemding of ingebruikgeving van de zaak aan een derde zal niet plaatsvinden zolang het eigendomsvoorbehoud op de zaak rust. Deze bepaling houdt nadrukkelijk ook een goederenrechtelijk verbod in.

 6. In geval van beslag op de zaak waarop eigendomsvoorbehoud rust en in geval van faillissement of surséance van betaling zal de opdrachtgever de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator op het eigendomsvoorbehoud wijzen. De opdrachtgever zal bovendien Dann IT direct van de situatie op de hoogte stellen.

 7. Dann IT is steeds bevoegd terzake onbetaalde facturen of verkeerd gebruik van software het terrein van de opdrachtgever te betreden en het geleverde te verwijderen en/of terug te nemen.
Artikel 30. Gebruikersrecht software
 1. Dann IT verleent voor de door haar aan de opdrachtgever geleverde software aan de opdrachtgever het recht om de software, zoals omschreven in de overeenkomst, te gebruiken.

 2. De opdrachtgever mag het programma of een deel daarvan toevoegen aan een ander programma dat op deze machine gebruikt wordt. Enig deel van het programma dat toegevoegd wordt aan een ander programma zal ook daarna nog onder deze voorwaarden vallen.

 3. Dann IT kan steeds kleine wijzigingen in de software aanbrengen die naar haar oordeel de kwaliteit van het geleverde verbeteren.

 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat de software en daarmee samenhangende zaken vertrouwelijk zullen worden behandeld en gebruikt. De opdrachtgever staat ervoor in dat de software op geen enkele wijze openbaar wordt gemaakt, uit wordt gegeven, wordt uitgeleend of ter beschikking wordt gesteld aan derden of wordt vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Dann IT.

 5. De opdrachtgever zal het programma niet ontdoen van handelsmerken of handelsnamen of auteursrechten of andere mededelingen.

 6. Het bronprogramma en de ontwikkelingsdocumentatie van het programma zullen niet ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld.

 7. In geval van een website is de uiteindelijke software zoals die door Dann IT wordt opgeleverd, uitsluitend bestemd voor plaatsing op de internet, intranet of extranet site van opdrachtgever en mag niet door hem, zonder schriftelijke toestemming van Dann IT, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, anders dan door plaatsing op de site van de opdrachtgever.

 8. Met het gebruikersrecht heeft de opdrachtgever het recht het programma te gebruiken op de locatie en door het aantal gebruikers (stations), zoals aangeduid in de overeenkomst. De opdrachtgever zal geen ander gebruik van dit programma maken zonder schriftelijke toestemming van Dann IT, welke toestemming Dann IT slechts zal weigeren indien zij daarbij een redelijk belang heeft.

 9. De opdrachtgever mag het programma alleen kopiëren - geheel of gedeeltelijk in een door een machine leesbare vorm of een ander magnetisch apparaat voor back-up doeleinden en voor herstellen ingeval van defect, als de kopieën alleen gebruikt worden op één machine of een deze vervangende machine. Sommige programma's kunnen een mechanisme bevatten dat het kopiëren beperkt of onmogelijk maakt. Op verzoek van de opdrachtgever zal Dann IT alsdan zorgdragen voor een back-up kopie van dat programma.

10.  De opdrachtgever is eerst gerechtigd de geleverde software te gebruiken nadat het daarvoor door Dann IT in rekening gebrachte bedrag geheel is betaald.

11.  De opdrachtgever zal de software en het documentatiemateriaal gebruiken overeenkomstig de door hem aan Dann IT vooraf opgegeven bestemming.

12.  De opdrachtgever zal de software zorgvuldig gebruiken en beheren.

13.  Het recht tot gebruik van de software gaat in op het moment van levering en betaling van de software en eindigt in de gevallen genoemd in artikel 7 en 31 lid 10.

14.  Dann IT vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden in het kader van beweerdelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, welke zou zijn ontstaan uit het gebruik van de geleverde software. Software wel geleverd, doch niet ontworpen door Dann IT valt buiten deze bepaling.

15.  Onverminderd artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is Dann IT bevoegd het gebruikersrecht van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van enkele schriftelijke mededeling daarvan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen, omschreven in de Algemene Voorwaarden en in dit aanhangsel.

16.  Na beëindiging van het gebruikersrecht van de opdrachtgever door Dann IT zal de opdrachtgever afzien van verder gebruik van het programma. Op verzoek van Dann IT zal terugzending van de software inclusief eventuele kopieën aan Dann IT en controle daarvan door Dann IT plaatsvinden. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 23 lid 2 blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

Artikel 31. Klachten en garantie
 1. De opdrachtgever zal het geleverde na aflevering en/of installatie keuren en klachten terstond na constatering schriftelijk aan Dann IT melden. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de garantie en de aansprakelijkheid voor ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst door Dann IT als volgt:

  a.   voor alle zaken of materialen, die Dann IT op haar beurt geheel of gedeeltelijk van derden heeft
        betrokken, geldt alleen de eventuele garantie die deze derde ten aanzien van het geheel of het
        gedeelte schriftelijk aan Dann IT heeft gegeven en feitelijk aan Dann IT geeft;

  b.   reclamaties met betrekking tot foutieve leveringen en andere direct zichtbare gebreken kunnen slechts
        in behandeling worden genomen indien zij onverwijld na ontdekking, in elk geval uiterlijk 8 dagen na
        ontvangst van de zaken, schriftelijk onder insturing van de pakbon geldend gemaakt zijn;

  c.   Dann IT garandeert dat geleverde software, door Dann IT zelf ontworpen, behoorlijk functioneert.
        Klachten zullen gedurende twee weken na levering of installatie kosteloos worden verholpen. Klachten
        wegens het niet behoorlijk functioneren van geleverde software zullen bij Dann IT worden ingediend
        per fax of per brief, waarbij, indien mogelijk, een schermprint van de foutmelding wordt bijgesloten.
        Voor geleverde software, geheel of gedeeltelijk door Dann IT van derden betrokken, geldt de
        garantieregeling zoals vermeld in artikel 31 lid 1 sub a.

 2. Dann IT is slechts tot garantie gehouden jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de betreffende zaak ter beschikking van Dann IT houden.

 3. Herstel en vervanging in het kader van contractuele garantie door Dann IT buiten het Nederlands grondgebied in Europa vinden in overleg met Dann IT plaats als volgt:
  -     indien de materialen verzonden kunnen worden, zal de opdrachtgever de zaken franco aan Dann IT
        toezenden;
  -     indien dat redelijkerwijze mogelijk is, zal de klacht telefonisch en/of per modem worden verholpen;
  -     indien de opdrachtgever de aanwezigheid van Dann IT ter plekke wenst en die aanwezigheid
        redelijkerwijze nodig is, zal Dann IT tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten de opdrachtgever
        bezoeken. Het uurloon van Dann IT wordt alsdan niet in rekening gebracht.

 4. Bij klachten over het functioneren van door Dann IT geleverde software dient de opdrachtgever, indien de hardware niet door Dann IT is geleverd, aan te tonen dat de hardware aan de door Dann IT opgegeven specificaties voldoet en goed functioneert. Dann IT heeft het recht het behoorlijk functioneren van geleverde software eventueel op eigen hardware aan te tonen.

 5. Retourzending ten behoeve van vervanging of restitutie van/creditering voor de betaalde prijs vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever en steeds na overleg met Dann IT.

 6. De garantietermijn voor het produkt wordt door herstel of levering van vervangingsonderdelen niet vernieuwd of verlengd.

 7. Indien Dann IT ter voldoening aan een garantieplicht onderdelen vervangt, worden deze vervangen onderdelen haar eigendom.

 8. Klachten tengevolge van fouten of nalatigheden van de opdrachtgever of tengevolge van omstandigheden welke redelijkerwijze niet voor rekening van Dann IT behoren te komen, vallen buiten de garantie
  van Dann IT. Herstel daarvan kan plaatsvinden tegen betaling.

 9. De garantie op grond van dit artikel komt te vervallen, indien anders dan in noodgevallen zonder voorafgaan de toestemming van Dann IT herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde zijn verricht, danwel de opdrachtgever geen medewerking verleent aan de door Dann IT gehanteerde kwaliteitsbewaking.

10.  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Dann IT met betrekking tot geen van haar overeenkomsten met hem tot enige garantie gehouden.

11.  Dann IT zal haar garantie- en serviceverplichtingen in het kader van deze overeenkomst aan derden kunnen uitbesteden.

Artikel 32. Aansprakelijkheid
 1. De opdrachtgever zal steeds zorgen voor back-ups van gegevens. Dann IT is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of bij derden tengevolge van het verdwijnen of veranderen van gegevens.

 2. De opdrachtgever zal zijn schade in overleg met Dann IT zoveel mogelijk beperken.
http://www.dannit.nl
Versie: mei 2015

 

Hosting Voorwaarden

INLEIDING

Algemeen

Dann IT accepteert geen sex-verwante pagina's. Tevens is het niet mogelijk om warezpagina's en pagina's die te maken hebben met de distributie / informatieverstrekking van software-piraterij of het saboteren van computerapparatuur onder te brengen bij Dann IT.

Betalingsvoorwaarden

Verrekening van de abonnementen dient te geschieden per drie maanden bij vooruitbetaling. De minimale abonnementsperiode bedraagt drie kalendermaanden. De opzegtermijn is twee maanden, beginnende per eerste van de volgende kalendermaand. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden. Al onze tarieven zijn in euro's en exclusief 19 % BTW. Onze normale betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

I ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Afnemer:

degene met wie Dann IT een overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen Dann IT en afnemer op grond waarvan Dann IT een dienst levert.

Aansluiting:

de koppeling van de door afnemer aangevraagde domeinnaam met ‘het internet’ via het netwerk van Dann IT.

Dienst:

de mogelijkheid om via de servers van Dann IT informatie, programma's ofwel gegevens elektronisch op te slaan, te raadplegen, te bewerken ofwel te transporteren en/of de eventuele overige of aanvullende diensten, zoals vermeld in de Overeenkomst.

Aansluitpunt:

het geheel van fysieke verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, dat deel uitmaakt van een netwerk en nodig is om toegang te krijgen tot dit netwerk en om efficiënt via dit netwerk te kunnen communiceren.

Eindapparatuur:

de apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van Dann IT die dienen als hulpmiddelen zodat afnemer gebruik kan maken van de diensten.

Netwerk:

het geheel van apparatuur, programmatuur en verbindingen, dat wordt beheerd door de desbetreffende partij, gerekend vanaf en met uitzondering van het aansluitpunt van door derden geëxploiteerde verbindingen tot het aansluitpunt van door derden geëxploiteerde
verbindingen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en rangorde

Voor levering van zaken en software zullen behalve onderstaande bepalingen ook gelden de hiervoor vermelde "Algemene Bepalingen" (I), tenzij een algemene bepaling met levering van zaken en software in strijd komt. In dat geval zal de bepaling onder "Hosting voorwaarden" voorrang hebben.

Artikel 3: Tot standkomen van een overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dann IT een aanvraagformulier, offerte accepteert, tenzij anders is bepaald.

 2. Indien de aanvraag geschiedt door middel van een aanvraagformulier, zal Dann IT zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanvraagformulier per e-mail aan afnemer mededelen of de aanvraag is geaccepteerd of afgewezen.

 3. Alle offertes van Dann IT zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.

 4. Afnemer dient bij de totstandkoming van een overeenkomst een recent uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijk document te overleggen.

 5. Het aanvraagformulier of de offerte dient ingevuld en verstuurd te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van afnemer.
Artikel 4: Domeinnaam
 1. Afnemer dient te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling.

 2. Dann IT kan namens afnemer een domeinnaam aanvragen bij de instelling die de desbetreffende domeinnaam uitgeeft en registreert, conform de voorwaarden van de desbetreffende instelling.

 3. Afnemer vrijwaart Dann IT voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding ontstaan door de aanvraag of het gebruik van de domeinnaam namens of door afnemer.
Artikel 5: Levering van de dienst
 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Dann IT zo spoedig mogelijk de dienst leveren. Dann IT houdt daarbij rekening met redelijke wensen van afnemer.

 2. Afnemer zal op verzoek van Dann IT noodzakelijke gegevens voor levering van de dienst verstrekken.

 3. Afnemer dient aanwijzingen van Dann IT betreffende de levering van de dienst op te volgen.
Artikel 6: Gebruik van identificatiegegevens
 1. Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met de identificatiegegevens.

 2. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens van afnemer, kan Dann IT afnemer aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

 3. Indien is vastgesteld dat afnemer misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens danwel dat afnemer geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is afnemer direct in verzuim.
Artikel 7: Gebruik van de dienst
 1. Het is afnemer niet toegestaan de dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de dienst en de eventueel daarbij behorende eindapparatuur zorgvuldig gebruikt worden.

 2. Afnemer zal de eventueel door Dann IT gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst en de eventueel daarbij behorende eindapparatuur in acht nemen.

 3. Het is afnemer niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de dienst, aan Dann IT of aan een derde, of waardoor een storing in de dienst kan ontstaan.

 4. Afnemer vrijwaart Dann IT voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde op grond van de rechtsverhouding tussen afnemer en Dann IT.
Artikel 8: Gebruik van netwerken
 1. Afnemer kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van
  Dann IT.

 2. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra afnemer zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

 3. Van Dann IT kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan afnemer ter hand worden gesteld.

 4. Afnemer vrijwaart Dann IT voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.

 5. Afnemer zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van Dann IT, netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van afnemer veroorzaken.

 6. Afnemer vrijwaart Dann IT voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer afkomstig van afnemer. Indien op grond van feiten of omstandigheden redelijkerwijs kan worden vermoed dat afnemer zich niet houdt aan de voorafgaande leden van dit artikel of dat afnemer onrechtmatig handelt gelet op (de inhoud van) het dataverkeer, kan Dann IT afnemer aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

 7. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien:
  -     geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid;
  -     afnemer onrechtmatig blijkt te handelen gelet op (de inhoud van) het dataverkeer; of (de inhoud
        van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van afnemer direct een verstoring blijkt op te
        leveren van het functioneren van het netwerk van Dann IT, netwerken van derden danwel de
        koppeling tussen deze netwerken.
Artikel 9: Dienstverlening, onderhoud en controle
 1. Dann IT zal, voorzover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

 2. Dann IT zal zich, voorzover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

 3. Afnemer dient storingen in het functioneren van de dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Dann IT.

 4. Dann IT zal een storing in de dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door afnemer is gemeld, opheffen.

 5. De kosten van de storingsopheffing in de dienst komen voor rekening van Dann IT, tenzij:
  -     afnemer onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de dienst;
  -     afnemer in strijd met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende
        het gebruik van de dienst;
  -     de kosten anderszins aan afnemer toegerekend kunnen worden.

 6. Afnemer verklaart zich bereid medewerking te verlenen aan alle redelijke vormen van controleonderzoeken die door Dann IT kunnen worden ingesteld. De hier bedoelde controleonderzoeken worden verricht in het belang van een goede werking en/of verdere ontwikkeling van de dienst.
Artikel 10: Geheimhouding
 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.

 2. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:
  -     reeds bij de partij bekend was;
  -     onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;
  -     door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
  -     reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

 3. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:
  -     aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij
        de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de
        overeenkomst;
  -     aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke
        toestemming heeft verleend;
  -     aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een
        directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
   
 4. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

 5. Indien een der partijen toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijk tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 4.000,00 (zegge: vierduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.
Artikel 11: Grensoverschrijdend gegevensverkeer

Indien door afnemer door het gebruik van de dienst, gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart afnemer Dann IT voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.

Artikel 12: Wijziging en verhuizing
 1. Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Dann IT te worden medegedeeld.

 2. Wijziging of verhuizing van een dienst dient schriftelijk bij Dann IT te worden aangevraagd. Dann IT kan bij wijziging en verhuizing van een dienst kosten in rekening brengen.
Artikel 13: Wijziging in eigenschappen dienst
 1. Dann IT is gerechtigd de technische eigenschappen van een Aansluiting en/of dienst te wijzigen.

 2. Dann IT zal een wijziging per e-mail aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

 3. Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel naar het oordeel van afnemer een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van zijn onderneming en/of de functionaliteit van de dienst, heeft hij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 14: Vergoeding
 1. Afnemer dient alle vergoedingen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met identificatiegegevens, te betalen.

 2. Afnemer is Dann IT de volgende vergoedingen voor de volgende handelingen verschuldigd volgens de daarvoor vastgestelde tarieven, tenzij anders overeengekomen:
  a.   eenmalig bedrag voor het leveren van de dienst, welke na het aanmelden in rekening wordt gebracht;
  b.   maandelijks bedrag voor het instandhouden van de dienst, welke 12 maanden vooraf in rekening
        wordt gebracht;
  c.   maandelijks variabel of vast bedrag voor het gebruik van extra diensten, zoals met afnemer is
        overeengekomen, welke respectievelijk achteraf of vooraf in rekening wordt gebracht;
  d.   eenmalig bedrag voor wijziging of verhuizing van de dienst;
  e.   eenmalig bedrag voor beëindiging van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 21 sub c.

 3. Dann IT kan tevens kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota's, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen.

 4. Bedragen, zoals in dit artikel bedoeld, luiden in euro's en zijn exclusief BTW.

 5. Voor zover de in het lid 1 bedoelde vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan Dann IT per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen. Dann IT kan de geldende tarieven wijzigen en de gewijzigde tarieven op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaren. Tariefsverhoging kan eenmaal per jaar plaatsvinden, te weten op 1 januari, tenzij anders is overeengekomen. Tariefsverhoging wordt per e-mail twee maanden voor ingangsdatum aan afnemer bekend gemaakt. Tariefsverlaging kan onmiddellijk worden doorgevoerd.

 6. Dann IT kan een tariefsverhoging van diensten, waarvoor Dann IT namens de afnemer bij een derde een overeenkomst heeft gesloten, doorvoeren aan afnemer.

 7. Afnemer heeft het recht de tariefsverhoging niet te aanvaarden en de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden, met uitzondering van de tariefsverhoging in lid 2 sub e van dit artikel genoemd.
Artikel 15: Betaling
 1. De vergoedingen voor de dienst als bedoeld in artikel 14 zijn verschuldigd vanaf de mededeling van
  Dann IT aan afnemer dat aanvraag is geaccepteerd.

 2. Dann IT zal de door afnemer verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders op de factuur vermeld. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Dann IT is ontvangen.

 3. Indien afnemer meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient afnemer de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur aan Dann IT kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Dann IT een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

 4. Indien afnemer niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, deelt Dann IT hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook na afloop van de nadere termijn niet betaald, dan is afnemer in verzuim en zijn alle openstaande facturen vanaf dat moment direct opeisbaar.

 5. Indien afnemer in verzuim is, kan Dann IT redelijke kosten ter verkrijging van zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voldoening ten laste van afnemer brengen en kan Dann IT vanaf de datum waarop de facturen opeisbaar zijn, wettelijke rente in rekening brengen.
Artikel 16: Financiële zekerheidstelling
 1. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft Dann IT het recht van afnemer financiële zekerheid te verlangen.

 2. Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat afnemer in redelijkheid naar het oordeel van Dann IT over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.

 3. Over de wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.

 4. Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Dann IT mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.
Artikel 17: (Intellectueel) Eigendom
 1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van het eigendom van zaken en programmatuur of van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op zaken, programmatuur of andere materialen, zoals documentatie of offertes van partijen, die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.

 2. Indien derden met betrekking tot de zaken of de programmatuur als bedoeld in het eerste lid rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de betreffende partij hen terstond van de rechten van de wederpartij op de hoogte te stellen en voorts terstond de wederpartij in te lichten.

 3. Dann IT vrijwaart afnemer voor de rechten van derden met betrekking tot de door Dann IT voor de overeengekomen dienst ter beschikking gestelde programmatuur.
Artikel 18: Aansprakelijkheid
 1. Dann IT is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die afnemer lijdt, tenzij anders is bepaald.
  Indien en voorzover Dann IT aansprakelijk is voor de letsel of zaaksschade die afnemer lijdt, zal deze schade worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 2.000,00 (zegge: twee duidend euro) per gebeurtenis.

 2. Onder zaaksschade wordt uitdrukkelijk niet verstaan: vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.

 3. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand nadat afnemer de schade heeft kunnen constateren, schriftelijk aan Dann IT te worden gemeld, om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.
Artikel 19: Opschorting
 1. Dann IT behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien afnemer ter zake van de bedoelde dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst jegens Dann IT niet nakomt en deze nietnakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

 2. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de dienst wordt weer overgegaan, nadat afnemer binnen een door Dann IT gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.
Artikel 20: Duur en beëindiging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
  De minimale duur van de overeenkomst bedraagt 12 maanden.

 2. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  -     de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  -     de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend;
  -     de wederpartij in verzuim is.

 4. Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden.
Artikel 21: Gevolgen van beëindiging

In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht door welke reden:
a.  zal Dann IT direct na beëindiging van de overeenkomst de identificatiegegevens, adresseringsgegevens
     en/of codes innemen;
b.  zal Dann IT één maand na beëindiging van de overeenkomst de door middel van Dann IT geregistreerde
     domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;
c.  kan Dann IT afnemer redelijke beëindigingskosten in rekening brengen;
d.  zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven,
     onverkort van kracht blijven.

Artikel 22: Overdracht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dann IT is afnemer niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

http://www.dannit.nl
Versie: mei 2015